Erdoğan ALTINKAYNAK

Sarıkamış Destanı

 • 1 sene önce, Erdoğan ALTINKAYNAK tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • Kitaplar
Erdoğan Altınkaynak Sarıkamış Destanı

Erdoğan Altınkaynak Sarıkamış Destanı

Mızraklar çalınıyor
Asker olan gelsin deyi
Onyedili asker olmuş
Topluyorlar ölsün deyi

Gittikleri yol takırdan
Karavanası bakırdan
Zengin olan beden verir
Hep ölen böyle fakirden

Aman Allah 4. ordu
Daha mı gelmedi yolcu
Onyedili isteniyor
Bilmem gelin hayledici

Hasıla yavrum hasıla
Memmet’im getti yesire
Kutmu döşeklerde yatan
Nasıl dayandın hasıra

Atının alnını sığar
Önüne malağma yığar
Babam beden versin diye
Uğrun uğrun boynun eğer

 

Kırımçaklar

 • 1 sene önce, Erdoğan ALTINKAYNAK tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • Kitaplar
Erdoğan Altınkaynak Kırımçaklar

Erdoğan Altınkaynak Kırımçaklar

Bugünkü Ukrayna toprakları içinde kalan Kırım Özerk Cumhuriyeti’nde Kırımçaklar yaşamaktadırlar. Bunlar, daha sonra Hazar İmparatorluğu’nu kuran, Hunlar’ın Hazar kolunun bakiyeleri olarak bilinmektedirler. SSCB’de 1989’da yapılan en son nüfus sayımına göre 1448 kişi idiler. Onlardan 604’ü Kırım yarımadasında yaşamaktaydı.

Kırımçakların geçmişine ne kadar dikkat çekilse de, özellikle Türkiye’de günümüze kadar onların derinlemesine bir araştırılması yapılmamıştır.

140 senedir Kırımçakların menşei problemi değişik kaynak veya anlayışlar tarafından farklı biçimlerde dile getirilmiş, çözüm olarak da farklı sonuçlar gösterilmiştir. Elbetteki bu farklı sonuçlar tamamıyla politik bakış açılarıyla ilgilidir.

Çobanoğlu – Aşıklar Kahvesi Derlemeleri – 1

 • 1 sene önce, Erdoğan ALTINKAYNAK tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • Kitaplar

çobanoğlu aşıklar kahvesi derlemeleriKars’ta âşıklık geleneği sağlam bir biçimde asırlardır yaşamıştır. Güçlü âşıklar ile âşıklık geleneğinin usta-çırak safhasında özellikle “âşık makamları”nı öğrenen çıraklar, yörenin geleneğini günümüze ulaştırmışlardır. Âşık çıraklarından (yanşaklardan) çok güçlü âşıklar yetişmiştir. Bu yanşaklar (çıraklar) ustasının yanında; sazı, sözü, makamı, türleri, usulleri öğrenmiş, ustalaşınca da kendi çıraklarına öğrendiklerini aktarmışlardır. Ancak, “âşıklık geleneği” bir olumsuzluğu da beraber getirmiştir. Bu gelenek; değişmez olunca, statik ve sanatın gelişmesine kapalı hale gelince, âşıklık sanatının niteliği tartışılır olmuştur. O nedenle de XX. Yüzyılın başlarında âşık sanatında eskiye göre kalite yönünden eksiklik ve zayıflama belirlemeye başlamıştır.

Kitabın pdf formatında tam versiyonunu buradan indirebilirsiniz. 

Ortodoks Türkler Urumlar

 • 1 sene önce, Erdoğan ALTINKAYNAK tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • Kitaplar

urumlar

Bilindiği gibi Türkler İslamiyetten daha önce Hıristiyanlık, Musevilik ve Budizm gibi evrensel dinlerle tanışmışlardı. Bu tanışıklık ve misyonerlik faaliyetleri neticesinde geneli kapsamasa da bir takım grupların gerek siyaseten, gerek ihtiyaca binaen ilişkiye girilen dinleri benimsedikleri ortadadır. Bununla da kalmayıp, İslamiyeti seçtikten sonra, tahtını korumak, canını kurtarmak, yeniden güç ve itibar sahibi olmak maksadıyla veya gittikleri coğrafyadan geri dönemeyip din değiştirip Hıristiyanlığa girmiş olanlar da vardır.

Dillerinde rastlanan Arapça dini terimleri dikkate alarak Urumları üç şekilde izah edebiliriz.
Bunlar önceden İslamiyeti kabul etmiş ve daha sonra çeşitli nedenlerle din değiştirmiş Türklerdir.
Türkçenin etkisinde kaldıkları için ana dillerini unutmuş, dini terimleri de Müslüman Türklerden öğrenmiş Türk olmayan topluluklardır.
Daha önce Hıristiyanlığı benimsemiş, Müslüman Türklerle birlikte yaşamaya başladıklarında da kendilerinden olmayan misyonerlerin terimlerini terk edip ırkdaşlarının terimlerini kullanan Türk topluluklardır.
Kıpçakların, Anadolu Selçukluları ile bağlanan kollarıdır.
MS. II-V. asırlar arası da ve daha sonra XIV. asırlara varıncaya kadar Süryani ve Yakubi misyonerleden Hıristiyanlığı öğreten Türklerin bakiyeleridir.

Tozlu Zaman Perdesinde Kırım Karayları

 • 1 sene önce, Erdoğan ALTINKAYNAK tarafından yazılmıştır.
 • 0 Yorum
 • Kitaplar

kırım karayları

Kırım Karayları’nı araştıran Erdoğan ALTINKAYNAK bu çalışmasında, Karay halkının soyunu, göç hareketlerini, dini inanışlarını, sosyo-ekonomik tablosunu, günlük yaşam akışını, masallarını anlatıyor.

Kırım Karayları, Hazar Kağanlığının bakiyeleri olup, bugün için yoğunluklu olarak Ukrayna, Rusya, Fransa, Litvanya gibi ülkelerde yaşamaktadırlar. Dünyanın değişik yerlerinde de varlıkları bilinse de anayurtları Kırım’dır. Dinleri Yahudiliğin bir mezhebi durumundadır. Yahudilerle dini ve etnik konularda anlaşamazlar.

Kırım Karayları aslen Türk soyludur. Bunu her fırsatta dile getirirler. Kırım’a özel ilgi ile bağlıdırlar. Kültürleri Kırım’da yaşayan diğer Türk halklarıyla paraleldir. Anadolu halk kültürü ile de örtüşür.

Dillerinde Kuman-Kıpçak dil özellikleri hemen kendini gösterir. Esasında bazı arkaik kelimelerle de bu bağ ispatlanmıştır.